Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Koszalińska Biblioteka Publiczna
Herb Koszalińska Biblioteka Publiczna

Środa 18.07.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut

STATUT
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
im. Joachima Lelewela
w Koszalinie
 
 
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, której Organizatorem jest Gmina Miasto Koszalin.
 
§ 2
Siedzibą Biblioteki jest miasto Koszalin.
 
§ 3
Terenem działania Biblioteki jest miasto Koszalin i powiat koszaliński.
 
§ 4
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Książnica Pomorska w Szczecinie.
 
 
 
Rozdział II
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
 
§ 5
 1. Celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.
 2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
  1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, w tym:
   1. księgozbioru (literatura piękna dla dorosłych, literatura piękna dla dzieci, literatura naukowa i popularnonaukowa, wydawnictwa informacyjne),
   2. czasopism,
   3. zbiorów specjalnych (między innymi: płyt, kaset magnetofonowych i video, programów multimedialnych, zbiorów elektronicznych, wydawnictw kartograficznych),
  2. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
  3. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie bibliografii regionalnej a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,
  4. upowszechnianie dorobku naukowego, kulturalnego Koszalina i regionu,
  5. prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności w zakresie bibliografii regionalnej oraz twórczości literackiej pisarzy koszalińskich,
  6. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, niepełnosprawnym,
  7. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
  8. koordynacja działalności usługowej bibliotek na terenie Miasta w zakresie udostępniania zbiorów,
  9. udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne powiatu koszalińskiego,
  10. organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej,
  11. kształcenie bibliotekarzy,
  12. badanie stanu i stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników, analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek w Mieście oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie,
  13. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Koszalina,
  14. działalność wystawiennicza,
  15. edukacja filmowa,
  16. podejmowanie innych działań wynikających z realizowanych przez Bibliotekę celów.

 

 
 
Rozdział III
ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA
 
§ 6
 1. Biblioteką zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Koszalina na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.
 3. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:
  1. wykonywanie funkcji pracodawcy - kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Bibliotece pracowników,
  2. zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań między poszczególnymi działami i samodzielnymi stanowiskami pracy,
  3. gospodarowanie środkami finansowymi,
  4. gospodarowanie mieniem,
  5. przedkładanie Organizatorowi planów finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.
§ 7
 1. Dyrektor kieruje Biblioteką przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
 2. Zastępcę Dyrektora powołuje Dyrektor Biblioteki po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Koszalina. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 8
 1. Biblioteka prowadzi filie biblioteczne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalno - edukacyjnych użytkowników. W skład Biblioteki wchodzą:
  1. Biblioteka Główna, plac Polonii 1,
  2. filia nr 1, ul. Wenedów 24 B/8,
  3. filia nr 3, ul. Młyńska 12,
  4. filia nr 4, ul. Ferdynanda Ruszczyca 14,
  5. filia nr 5, ul. Władysława IV 23 B,
  6. filia nr 6, ul. Joachima Lelewela 7,
  7. filia nr 8, ul. Władysława Andersa 4-6,
  8. filia nr 9, ul. Andrzeja Struga 5,
  9. filia nr 11, ul. Melchiora Wańkowicza 82,
  10. filia nr 12, ul. Spokojna 48 B,
  11. filia nr 15, ul. Majora Henryka Sucharskiego 5 e/21.
 2. W zakresie działalności filii mieści się przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa, zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności kulturalno-edukacyjnej.
§ 9
Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Koszalina oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń zawodowych.
 
 
 
Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
 
§ 10
Biblioteka gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 
§ 11
Działalność finansowa Biblioteki prowadzona jest na podstawie planu finansowego ustalonego przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
 
§ 12
Źródłami finansowania Biblioteki są:
 1. dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Organizatora,
 2. dotacje celowe z budżetu państwa,
 3. opłaty wskazane w art. 14 ust. 2 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
 4. darowizny,
 5. działalność gospodarcza, w tym:
  1. wynajem pomieszczeń,
  2. sprzedaż wydawnictw własnych,
  3. usługi ksero,
 6. inne źródła.
§ 13
Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków finansowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób – Dyrektora Biblioteki i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.
 
 
 
Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. (Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).
 
§ 15
Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej według wzoru: "Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, plac Polonii 1, 75-415 Koszalin".

§ 16
Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.
 
§ 17
Traci moc uchwała Nr XVI/244/2004 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie nadania statutu Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 51 poz. 940 z późn. zm.).
 
§ 18
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.
 
§ 19
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 
 
ilość odwiedzin: 192409

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X